Adatkezelési szabályzat

Kiút Szenvedélybetegek Gyógyulásáért Közhasznú Alapítvány

Szermentes Sziget Alacsonyküszöbű Szolgáltatóház

6723 Szeged, Becsei u. 3.

 

 

Fenntartó telephelye: 6723 Szeged, Becsei u. 3.

Székhelye: Szeged, Becsei u. 3.

E-mail: kiutalapitvany@gmail.com

Honlap: www.kiutalapitvany.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatvédelmi szabályzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIADVA: Szeged, 2018.01.03.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kiút Szenvedélybetegek Gyógyulásáért Közhasznú Alapítvány által fenntartott Szermentes Sziget Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Szolgáltatója, melynek főtevékenysége: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása.

A szolgáltató az adatok kezelésével összefüggésben ezúton tájékoztatja klienseit, honlapjának látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és 
lehetőségeiről.

A Szolgáltató a klienseinek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását fontosnak tartja. A Szolgáltató kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfelei, honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szolgáltatóval ügyfélkapcsolatba kerülő kliens elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

A szolgáltatóban vezetett adminisztrációhoz a következő adatok szükségesek:

Név (megszólítás), nem, életkor

Az internetes oldalakon (www.kiutalapitvany.hu valamint, www.facebook.com/szermentes ) megadott személyes információkat harmadik félnek nem adjuk át, valamint az ott megadott adatokat (név, e-mail cím, megkeresés oka) bizalmasan kezeljük, azokat csak az adminisztrációs tevékenységünk és a megkeresésre vagy kérdésre történő válaszadás miatt használjuk. A Facebook oldalunk követőit, valamint a weboldalunkon található Facebook „Tetszik” gombra kattintókat tájékoztatjuk, hogy tevőleges magatartásnak minősül, mellyel elfogadják, hogy nevük megjelenhet mások számára is, akik az oldalunkat követik. Személyes adatot nem helyezünk el internetes oldalunkon.

1./ A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Szolgáltató megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak


2./ A Szabályzat hatálya

2.1. Időbeli hatály


Jelen Szabályzat 2018. január 03-tól további rendelkezésig, visszavonásig hatályos.

2.2. Személyi hatály

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, azon személyekre, akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzak, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

2.3. Tárgyi hatály

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Szolgáltató szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre, weboldalára (www.kiutalapitvany.hu , www.facebook.com/szermentes).

3./ Fogalmak

Az alábbi fogalmak a jelen Szabályzat alkalmazásában értendők:
adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve –azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve –név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről.    Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
 

uniós adatvédelmi irányelv: az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról. Az Európai Unió 1995. október 24-én született általános adatvédelmi irányelve, mely – többek között – létrehozta az ún. 29-es Adatvédelmi Munkacsoportot (lásd alább).

4./ Alapelvek az adatkezelés során
Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul.

 

5./ Ellenőrzés

Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen ezen szabályzat rendelkezéseinek betartását az adatkezelést végző szervezeti egység vezetői folyamatosan kötelesek ellenőrizni. 
 

6./ Panaszkezelés

A kliens bármilyen jogsérelem esetén az ellátottjogi képviselőhöz fordulhat. A képviselő elérhetősége a bejáratnál kerül kifüggesztésre.

Ellátottjogi képviselő:

Jogvédő: Ladányi Mónika

Járás: Szegedi járások

Jogvédelmi terület: Ellátottjog

monika.ladanyi@ijb.emmi.gov.hu
+36 20 4899 605

 

Szeged, 2018.01.03.

 

                                                                    _______________________________

                                                                                 Urbán-Szabó Gábor
                                                                          alacsonyküszöbű koordinátor