Részlet az Alapító Okiratból

 
4. Az Alapítvány céljai, feladatai:
 
4.1. Az Alapítvány célja:
 
Tudatmódosító szerek használatától függő személyek
egészségügyi rehabilitációját szolgáló intézmény létrehozása
és működtetésében való közreműködés, valamint a cél
megvalósítása érdekében, támogatók bevonása. Az alapítványi
célokhoz kapcsolódó tájékoztató, szervező tevékenység.
 
4.2. Az Alapítvány feladatai:
 
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító,
egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági
érdekképviselet;
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése;
- rehabilitációs foglalkoztatás;
 
4.3. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak
közhasznú céljának megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez.
 
Az alapítvány vállalkozási tevékenységének köre:
 
5247 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem
5540 Bárok hasonló vendéglátás
7440 Hirdetés
7485 Titkári, fordítói tevékenység
7487 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
8042 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
9272 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység.
 
4.4. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt, illetve azoktól nem kap, országgyűlési
képviselőjelöltet, önkormányzati választáson jelöltet nem
állít, és nem támogat.
 
5. Csatlakozás az Alapítványhoz:
 
Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely hazai vagy külföldi
természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni
adománnyal, vagyonrendeléssel és felajánlással csatlakozhat,
amennyiben elfogadja az Alapítvány céljait és működési
szabályait, feltéve, hogy csatlakozási kérelmét a Kuratórium
elfogadja. Ennek során a Kuratórium a csatlakozni kívánó
szervezetről, intézményről vagy magánszemélyről
rendelkezésre álló információkat és – célhoz kötött
felajánlások esetén – a megjelölt célt mérlegeli.
Elnapolhatja a felajánlások elfogadására vonatkozó döntést,
ha a csatlakozni kívánó jogi vagy magánszemélyről további
információk, bekérését tartja szükségesnek. Elutasíthatja
azon célhoz kötött felajánlások elfogadását, amelyek
esetében a megjelölt cél nem vagy csak részben illeszkedik
az Alapítvány Alapító Okiratában rögzített célokhoz.
A Kuratórium köteles elutasítani azon felajánlások
elfogadását, amelyek esetében a csatlakozni kívánó jogi vagy
magánszemélyt erre méltatlannak ítéli, továbbá azon célhoz
kötött felajánlások elfogadását, amelyek esetében
a megjelölt cél ellentétes az Alapítvány Alapító Okiratában rögzített célokkal.